LICENCA

Članak 45. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) definira da pravo na obavljanje djelatnosti radne terapije ima stručni prvostupnik radne terapije koji je upisan u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika i koji ima odobrenje za samostalan rad, tj. licencu.