Kao podrška obilježavanju Europskog tjedna mentalnog zdravlja, 12. svibnja 2022. godine u 18,00 sati održati će se predavanje “Mindfulness u zdravstvu: Podrška mentalnom zdravlju zdravstvenih radnika tijekom i nakon pandemije”.

Predavanje će održati dr.sc. Andreja Bartolac, Katedra za radnu terapiju, Zdravstveno veleučilište Zagreb, a uključiti će slijedeće teme:

• Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika u pandemiji – rezultati dosadašnjih istraživanja

• Neuroznanstvena istraživanja ishoda intervencija temeljenih na mindfulnessu

• Znanstveno utemeljene metode unaprjeđenja mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika.

Predavanje će trajati 90 minuta te će se održati preko MS Teams platforme.

Otvoreno je za sve zainteresirane studente zdravstvenih studija te zdravstvene radnike, i bit će bodovano za sudionike, članove Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije, HKZR.

Poveznica:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjU0YjFhMzYtYWFmNi00NGVhLWEyODAtYzRmYzkxZTAyNmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f52628ad-6258-43cd-89fc-86dc618405ca%22%2c%22Oid%22%3a%222c9de8a2-6999-4e21-9dad-e931b94cc902%22%7d#EuropeanMentalHealthWeek#EuropskiTjedanMentalnogZdravlja#OccupationForMentalHealth